Uszlachetnianie czynne i bierne towaru

Uszlachetnianie towarów jest specjalną procedurą odprawy celnej, która umożliwia czasowe przywożenie towarów na obszar Unii Europejskiej lub ich wywożenie. Poza tym pozwala na poddawanie ich naprawom, obróbce czy montażowi. Dzięki temu można uzyskać częściowe lub całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych. Uszlachetnienie można podzielić na bierne i czynne.

Uszlachetnianie bierne występuje wówczas, gdy przedsiębiorca chce przetworzyć towar unijny poza jego obszarem celnym. Tym samym w wyniku tych procesów powstają produkty, które po dopuszczeniu są całkowicie lub częściowo zwolnione z cła. Procedura uszlachetniania biernego obejmuje wszystkich przedsiębiorców posiadających siedzibę firmy na obszarze celnym Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że nie będzie dotyczyć tych towarów, których wywóz wiąże się z umorzeniem należności celnych przywozowych lub udzieleniem refundacji wywozowych. Poza tym nie obowiązuje w przypadku produktów zwolnionych z cła lub co do których zastosowano obniżenie stawki celnej, co może mieć związek z ich końcowym przeznaczeniem.

Natomiast uszlachetnienie czynne umożliwia zastosowanie jednego lub więcej procesów przetwarzania towarów nieunijnych czy unijnych na europejskim obszarze celnym. Takie pozwolenie daje szansę na uniknięcie opłat celnych przywozowych. Poza tym w ten sposób można skorzystać z kilku procesów uszlachetniania.

Uszlachetnianie towaru

Procedury celne

Stosowanie procedur specjalnych odprawy celnej pozwala na to by wywieźć (uszlachetnianie bierne) lub przywieźć (uszlachetnianie czynne) na obszar celny Unii Europejskiej towary i poddać je różnym procesom. Procesy celne można podzielić zatem na:

  • Gospodarcze

To procedury, na które wymagają pozwolenia naczelnika urzędu celnego. W tej kategorii wymienia się skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawę czasową oraz uszlachetnianie bierne;

  • Zawieszające

Procedury, przy których należy złożyć zabezpieczenie długu celnego (bez konieczności jego zapłaty). Dotyczą tranzytu, składu celnego, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, przetwarzania pod kontrolą celną oraz odprawy czasowej.

Uszlachetnianie towaru bierne

Procedura uszlachetniania biernego jest stosowana w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce czasowo poddawać swoje towary procesom przetwarzania poza obszarem Unii Europejskiej. Tym samym, w momencie gdy sprowadza z powrotem produkty do kraju, płaci cło tylko za usługi wykonane za granicą. To właśnie pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego pozwala korzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku zlecenia naprawy, towary muszą być do niej zdatne, a procedura nie może być stosowana do podniesienia ich wydajności technicznej.

Uszlachetnianie bierne nie ma zastosowania przy towarach, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych. Poza tym nie obejmuje tych produktów, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich końcowe przeznaczenie, jeśli cele nie zostały osiągnięte. Możliwa jest sytuacja, że towary będą musiały być poddane naprawie. Procedura nie zadziała w przypadku, gdy wywóz wiąże się z udzieleniem refundacji.

Uszlachetnianie towaru czynne

Uszlachetnienie czynne jest dobrą opcją dla tych przedsiębiorców, którzy przywożą do Polski towary spoza Unii Europejskiej, a następnie je przerabiają i wytwarzają produkty gotowe do eksportu. Odpowiednie pozwolenia pozwalają uniknąć konieczności zapłaty należności celnych przywozowych. Na polskim obszarze celnym można więc wykonać jeden lub więcej procesów uszlachetniania towarów niekrajowych i krajowych, a docelowo wysłać je za granicę w postaci produktów kompensacyjnych. Procedura uszlachetniania czynnego będzie obowiązywać osoby prowadzące działalność na obszarze UE, które organizują lub prowadzą procesy przetwarzania. Poza tym mogą z niej skorzystać też przedsiębiorcy, którzy rzetelnie wywiązywali się w dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów z obowiązków określonych w przepisach celnych oraz podatkowych.

Procedurę uszlachetniania czynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi można podzielić na:

  • Uszlachetnianie czynne IM/EX 

Oznacza przywóz towarów nieunijnych przed wywozem produktów przetworzonych.

  • Uszlachetnianie czynne EX/IM 

Oznacza uprzedni wywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przez nie zastępowanych.

Procedura uszlachetniania czynnego i biernego wymaga złożenia wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją oraz zabezpieczenia celnego. Formularze można złożyć papierowo lub elektronicznie poprzez biznes.gov.pl.

Odpowiedni wniosek o pozwolenie na uszlachetnianie bierne i czynne musi zostać złożony w urzędzie celno-skarbowym przed planowanym wywozem lub przywozem towarów. Możliwe jest także złożenie wniosku w skróconej formie na podstawie zgłoszenia celnego, ale ta procedura jest stosowana tylko w szczególnych sytuacjach. Zazwyczaj więc odpowiednie dokumenty składa się do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego według miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy oraz wtedy, gdy właściwy organ celny nie może zostać określony.

Do wniosku należy załączyć dokumenty, które poświadczają zasadność podanego kodu warunków ekonomicznych lub udowadniają spełnienie warunków ekonomicznych oraz podają informację, czy którykolwiek z produktów przetworzonych jest odpadem w rozumieniu przepisów stosownej ustawy.

Zarówno uszlachetnienie bierne, jak i czynne wymaga zabezpieczenia celnego, które składa się w formie gotówki lub zobowiązania złożonego przez gwaranta, jeśli sprowadzany towar jest objęty cłem. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez urząd i najczęściej obejmuje wartość cła oraz podatek VAT. W przypadku tej drugiej opłaty można wnioskować o zwolnienie zabezpieczenia, jeśli jest się zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, nie posiada się zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym samym nie jest prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. Zabezpieczenia można podzielić na generalne, które pokrywają więcej niż jedną operację oraz pojedyncze. Te trzeba składać przed rozpoczęciem każdej operacji.

Nie masz pewności czy Twój towar może być transportowany koleją z Chin do Polski? Chcesz rozpocząć import z Chin koleją? Zapraszamy do kontaktu.

Wspieramy merytorycznie naszych klientów na każdym etapie zamówienia!