Słownik

Słownik często używanych pojęć w transporcie kolejowym Chiny – Polska i nie tylko.

Agent zwalniający

Agent zwalniający to firma która została nominowana przez operatora kolejowego do zajęcia się zwolnieniem kontenera w kraju przeznaczenia. Jest odpowiedzialna za wystawienie i przesłanie DSK oraz kontaktu z terminalami i operatorami kolejowymi.

ATA (actual time of arrival)

ATA (actual time of arrival) – aktualny (potwierdzony) czas przyjazdu pociągu do wyznaczonej stacji/terminala kolejowego.

ATD (actual time of departure)

ATD (actual time of departure) – aktualny (potwierdzony) czas wyjazdu pociągu z wyznaczonej stacji kolejowej.

CBM (cubic meter)

CBM (cubic meter) – metr sześcienny. Najczęściej przyjmowana jednostka przy wycenach drobnicowych. Liczymy ją jako mnożnik długości, szerokości i wysokości opakowania.

CRD (cargo ready date)

CRD (cargo ready date) – data gotowości towaru, czyli czas w którym załadowca jest w stanie przekazać towar do transportu.

DSK

DSK to deklaracja czasowego składowania. Składowanie czasowe umożliwia przechowanie przez pewien czas towarów nieunijnych pod dozorem celnym. Chodzi o czas między przybyciem towaru, a jego odprawą celną. Ta usługa przyda ci się, gdy nie możesz od razu dokonać odprawy, bo na przykład wyjaśniasz niezgodności lub uzupełniasz dokumenty.
Deklaracja czasowego składowania pozwoli ci przesunąć odprawę celną na późniejszy termin, kiedy uzyskasz już potrzebne dokumenty lub informacje na temat przywiezionego towaru. Deklaracja to forma powiadomienia oddziału celnego, gdzie i w jakim celu będą przechowywane towary przed odprawą celną.
Bez tego dokumentu nie ma możliwości pobrania kontenera z terminala przeznaczenia w Polsce. Dokumenty te są wystawiane przez agencje celne, które działają w imieniu agentów zwalniających przesyłki kontenerowe.

ETA (estimated time of arrival)

ETA (estimated time of arrival) – przewidywany czas przyjazdu pociągu do wyznaczonej stacji/terminala kolejowego

ETD (estimated time of departure)

ETD (estimated time of departure) – przewidywany czas wyjazdu pociągu z wyznaczonej stacji/terminala kolejowego.

FCL (full container load)

FCL (full container load) czyli ładunek pełnokontenerowy. Jeden załadowca wypełnia cały ładunek sowimi towarami i są one przeznaczone dla jednego kupującego. Kontenery mają różne wymiary. Najbardziej popularne to 20’DV – (dwudziestostopowy o pojemności 33,2 CBM); 40’DV (czterdziestostopowy o pojemności 67,7 CBM ), 40’HC (czterdziestostopowy o pojemności 76,3 CBM).

Zobacz instrukcję rozmieszczenia palet w kontenerze

LCL ( Less then Container Load)

LCL ( Less then Container Load) czyli ładunek drobnicowy. To wszelkiego rodzaju produkt przetworzony i wyrób gotowy przeznaczony do przewozu koleją, zazwyczaj w opakowaniach: kartonach, skrzyniach, belach, workach, niewielkich zbiornikach oraz na paletach. Ładunki drobnicowe z uwagi na małą objętość są składnikiem ładunków zbiorowych. Pojedyncze ładunki wielu nadawców są zbierane i łączone przez spedytora w magazynie/terminalu załadunku, a następnie wysyłane w kontenerze jako ładunek zbiorczy (konsola) do terminala/magazynu przeznaczenia, a finalnie do poszczególnych odbiorców.

Magazyn dekonsolidacyjny

Magazyn dekonsolidacyjny to miejsce gdzie odbywa się rozładunek kontenerów z przesyłkami drobnicowymi (LCL). Dodatkowo można tam dokonywać wszelki manipulacji na ładunku takich jak konfekcja, paletyzacja, ofojlowanie, wystawianie do kontroli celnej.

Odprawa celna

Koszt odprawy celnej importowej/eksportowej na terminalu wyładunku (nie zawiera kosztów celnych VAT/cło oraz kosztów upoważnień niezbędnych do przeprowadzenia odprawy).

RID

RID czyli (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych).
Pobierz dokument
Przewóz towarów niebezpiecznych koleją regulują przepisy Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem.
Obowiązek stosowania Regulaminu RID wynika także z dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, która została implementowana do polskiego porządku prawnego przez ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych.
Za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych odpowiedzialny jest doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek ma obowiązek wyznaczyć takiego doradcę. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia doradcy szczegółowo określone są w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

SMGS

SMGS – Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej.
Międzynarodowy transport koleją jest regulowany wieloma przepisami i dyrektywami. Jednym z najważniejszych praw opracowanych przez OSŻD – Organizację Współpracy Kolei jest SMGS, czyli Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy. SMGS reguluje warunki przewozów towarowych. Najnowsza wersja weszła w życie 15 lipca 2015 roku. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy stosowany jest w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR i Dalekim Wschodem.
Pobierz dokument

Terminal kolejowy

Terminal kolejowy to miejsce gdzie dokonywane są wszelkie operacje z rozładunkiem/załadunkiem kontenerów z pociągów. Posiada odpowiednią infrastrukturę do składowania kontenerów oraz załadunku na naczepy podkontenerowe.

THC (terminal handling charge)

THC (terminal handling charge) to opła­ty terminalowe/magazynowe, którymi terminal/magazyn obciąża spedytora za obsługę przesyłki (przeładunek, złożenie, rozformowanie kontenera etc.). THC naliczane jest zarówno dla przesyłek importowych i eksportowych, konwencjonalnych, jak i przesyłek kontenerowych (pełnokontenerowych i drobnicy kontenerowej).

TT (Transit Time)

TT (Transit Time) to czas przejazdu pociągu z terminala wyjazdu do terminala wjazdu.

Waga

Waga towaru brutto razem z opakowaniem.

Warunki INCOTERMS

Warunki INCOTERMS (International Commercial Terms) to międzynarodowe warunki sprzedaży.
Incoterms 2020 opisuje 11 podstawowych reguł handlowych, które określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dotyczą one między innymi transportu towaru, jego ubezpieczenia czy wyładunku. Dzięki temu przedsiębiorcy z różnych państw nie muszą ustalać ze sobą wszystkich okoliczności transakcji, a wystarczy, że zdecydują się na wybór określonej reguły.
Schemat do pobrania